Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ naša spoločnosť V360coaching, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 52/B, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 646 720, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vl. č.: 151421/B, e-mail: info@v360coaching.com

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje pre daný účel.

1. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Objednávka

V prípade, ak máte záujem objednať si služby ponúkané v našom portfóliu, sme nútení spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu, aby sme Vám mohli nielen poradiť pri výbere služieb, ale aj prijať a riadne vybaviť Vašu objednávku, poskytnúť Vám objednané služby, vybaviť reklamáciu, uplatniť iné nároky  a vykonávať ďalšie činnosti a úkony s tým súvisiace.

Na komunikáciu s Vami využívame prostriedky diaľkovej komunikácie, najmä elektronickú poštu a služby online aplikácii (napr. Zoom).

Právny základ

 • Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili.
 • V niektorých prípadoch potrebujeme spracúvať aj informácie o Vašom zdraví (napr. ochoreniach, liečbe, psychických diagnózach, alergiách, intoleranciách, závažných zdravotných problémoch), aby sme Vám mohli poskytnúť kvalifikované služby, o ktoré máte záujem, a pri ktorých musíme zohľadniť aj takéto údaje, pričom tieto citlivé osobné údaje spracúvame iba vtedy, ak nám na to udelíte výslovný súhlas.

Doba uchovávania

 • Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.
 • V prípade údajov o zdraví, po dobu trvania zmluvy a 1 rok po jej ukončení, ak by ste mali záujem o opätovné poskytnutie služieb, samozrejme len za predpokladu, že nebude súhlas odvolaný skôr (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

Priamy marketing

Ak ste si už u nás v minulosti zakúpili služby, tak máme záujem Vám ponúkať aj možnosť zakúpenia iných podobných služieb, ktoré sú v našom portfóliu. Z tohto dôvodu Vám budeme zasielať ponuku takýchto podobných služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem. Ide o tzv. priamy marketing.

Právny základ

 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvyšovať predajnosť našich služieb a dopyt po nich, a to vo vzťahu ku klientom, ktorí si už u nás tovar zakúpili, a ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie informácie o podobných službách z nášho portfólia ponúkať (zasielať). Voči spracúvaniu v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať (ako je uvedené v bode 3).

Doba uchovávania

 • Po dobu existencie zmluvného vzťahu s nami a 2 roky po jeho ukončení.

Dodávatelia a zmluvní partneri

Ak ste naším dodávateľom či zmluvným partnerom, tak potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a to najmä aby sme mohli s Vami komunikovať o podmienkach zmluvy, uzavrieť ju, ako aj následne ju riadne plniť a prípadne plnenie vymáhať, ak to bude potrebné.

Právny základ

 • Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy.

Doba uchovávania

 • Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

Účtovníctvo

Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry, zápisy ohľadom vedenia pokladne).

Právny základ

 • Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené.

Doba uchovávania

 • Po dobu 10 rokov od vyhotovenia účtovného dokumentu/podkladu.

Kontaktné osoby

Ak ste iba kontaktnou osobou nášho zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme uzavretú.

Právny základ

 • V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohla riadne plniť zmluva, v rámci ktorej ste boli uvedený ako kontaktná osoba, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie takejto zmluvy.

Doba uchovávania

 • Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

Právne nároky

V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb.

Právny základ

 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom.

Doba uchovávania

 • Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov (najmä do okamihu premlčania nároku).

Správa registratúry

Vedieme aj databázu prijatej a odoslanej pošty a iné záznamy v rámci registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z.z., v ktorej sa môžu nachádzať Vaše osobné údaje, ak ste napr. adresátom alebo prijímateľom zásielky.

Právny základ

 • Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle dotknutého zákona.

Doba uchovávania

 • Podľa nami stanovených dôb, ktoré vychádzajú z právnych predpisov alebo nami určenej dĺžky, ktorá zodpovedá požiadavke minimalizácie doby uchovávania, v rámci bežnej korešpondencie však zväčša 3 roky. V prípade, ak Vám nie je zrejmé, po akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje, je možné nás kedykoľvek za týmto účelom kontaktovať.

Cookies

Na našej webovej stránke sú umiestnené iba tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky (jazykové cookie a cookie pre kontrolu počtu zariadení, cez ktoré je možné realizovať prístup k obsahu služieb, nakoľko uvedené je obmedzené maximálne na 3 zariadenia). Bez týchto cookies by naša webová stránka nefungovala tak, ako by mala. 

Právny základ

 • Použitie týchto cookies je nevyhnutné a preto si od Vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Doba uchovávania

 • Po dobu 1 roka od poslednej návštevy webstránky.

Kontaktný formulár

Na našej webstránke máme zverejnený kontaktný formulár, cez ktorý nás môžete kontaktovať v prípade akéhokoľvek Vášho dopytu súvisiaceho s našimi službami alebo v prípade záujmu o poskytnutie týchto služieb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba pre účely vybavenia Vášho dopytu a/alebo zodpovedania otázky.

Právny základ

 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné pre vybavenie Vášho dopytu alebo zodpovedanie otázky. Keďže účelom kontaktného formuláru je uľahčiť klientom počiatočnú komunikáciu pri ich záujme o naše služby, ide z nášho pohľadu o opatrenie vykonávané pred uzavretím zmluvy, a teda tzv. predzmluvné vzťahy.

Doba uchovávania

 • Po dobu trvania komunikácie s klientom a 1 mesiac po jej ukončení.

GDPR

Naša spoločnosť má záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona.

Právny základ

 • Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona.

Doba uchovávania

 • Po dobu 5 rokov od vytvorenia výstupu.

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, pokiaľ nie je v tomto bode uvedené inak. Osobné údaje poskytujeme v zásade iba našim zmluvným partnerom. Ide najmä o poskytovateľov účtovných, cloudových, marketingových a IT služieb. Pre komunikácie s klientmi využívame najmä aplikáciu Zoom, ktorá má vlastné podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné TU.

V prípade, ak využívame právne služby audítorov, advokátov, registrovaných poštových podnikov alebo iných regulovaných profesií, tak títo sa považujú za samostatných prevádzkovateľov, a preto sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov podľa vlastných podmienok. Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude spoplatnené za administratívny poplatok vo výške 5 EUR.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvodmi na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto súhlas poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy alebo plnenia zákonných povinností, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy alebo porušenie zákonnej povinnosti. V ostatných prípadoch nemá pre Vás neposkytnutie osobných údajov žiaden nepriaznivý následok.

5. Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje sa pri našich účeloch spracúvania osobných údajov neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

6. Facebook

Cez našu webovú stránku je možné sa prekliknúť na účet Veronika Pokorná V360coaching zriadenej na sociálnej sieti Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktorý spoznáte podľa loga Facebooku umiestneného na webstránke.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation

Pri správe našej stránky (profilu) na Facebooku-u dochádza aj k zberu osobných údajov v rámci funkcie Facebook Insight. Táto funkcia funguje tak, že pri návšteve našej stránky (profilu) sa zbierajú osobné údaje, ktoré sa následne využívajú pre štatistické účely o používaní Facebooku. Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia – podmienky nájdete tu: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum_archived

Podmienky užívania tejto funkcie nájdete tu:

https://www.facebook.com/help/pages/insights

 

Posledná aktualizácia 30.11.2023