Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť VOP

1.1 Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Spoločnosti sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené medzi Spoločnosťou a Klientom na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo webovej stránky www.v360coaching.com, ako aj na akékoľvek s tým spojené záväzkové vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom.

1.2 Aplikácia VOP

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatváraných medzi Spoločnosťou a Klientom a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo Zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností obsiahnutou v týchto VOP a odchylných písomných dojednaniach Zmluvných strán, majú pred znením VOP prednosť odchylné písomné dojednania Zmluvných strán, a to iba v rozsahu tohto odchylného písomného dojednania.

1.3 Vylúčenie VOP Klienta

Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Klienta sa na vzájomné vzťahy Zmluvných strán nepoužijú, a to ani v prípade, ak Spoločnosť poskytne bez výhrad Služby Klientovi (!)

1.4 Hypertextové odkazy

Webová stránka Spoločnosti môže byť hypertextovo prepojená s inými mediálnymi službami tretích strán, ktoré nie sú spravované Spoločnosťou alebo s ňou nesúvisia. Zahrnutie akéhokoľvek hypertextového odkazu na mediálnu službu tretej strany neznamená schválenie, sponzorstvo alebo odporúčanie tejto mediálnej služby tretej strany Spoločnosťou. Hypertextové odkazy na takéto mediálne služby tretích strán nie sú sponzorované ani spojené s Webovou stránkou Spoločnosti alebo Spoločnosťou. Spoločnosť nekontrolovala žiadne takéto mediálne služby tretích strán a nezodpovedá za ich obsah. Prístup k hypertextovým odkazom je na Vaše vlastné riziko a Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa obsahu, úplnosti alebo presnosti týchto hypertextových odkazov alebo mediálnych služieb tretích strán, ktoré sú hypertextovým odkazom na Webovú stránku Spoločnosti. Ak pristupujete k hypertextovému odkazu na mediálnu službu tretej strany, opúšťate Webovú stránku Spoločnosti a podliehate zmluvným podmienkam prepojených mediálnych služieb tretích strán.

Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akejkoľvek mediálnej služby tretích strán. Spoločnosť nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto mediálnych služieb tretích strán. 

Spoločnosť nie je zodpovedná za obsah webových stránok, blogov, e-mailov, videí, sociálnych médií, programov, produktov a/alebo služieb akýchkoľvek webových stránok mimo lokality Webovej stránky Spoločnosti.

2. Definície

Nižšie uvedené pojmy majú význam definovaný nasledovne:

Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Cena“ je odmena za Služby, ktorej výška, prípadne spôsob jej určenia, je dohodnutá v Zmluve.

Dôverné informácie” sú neverejné informácie, ktoré sú sprístupnené Klientovi alebo Spoločnosti, a ktoré sú v čase zverejnenia identifikované ako dôverné alebo by mali byť dôvodne považované za dôverné alebo chránené s ohľadom na povahu informácií a/alebo okolnosti súvisiace s ich sprístupnením; za Dôverné informácie Spoločnosti sa považujú najmä Informácie obsiahnuté v materiáloch, ktoré Spoločnosť poskytne Klientovi pri poskytovaní Služieb, informácie týkajúce sa V360coaching® metódy, programov, postupov, techník, obchodného tajomstva alebo iných poznatkov či procesov používaných alebo vytvorených Spoločnosťou, jej spriaznenou osobou, zamestnancom, externým pracovníkom či dodávateľom pred a počas trvania Zmluvy.

Klient“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá uzatvára so Spoločnosťou Zmluvu a/alebo má záujem o uzatvorenie Zmluvy. Klient môže pri uzatváraní a plnení Zmluvy vystupovať ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Objednávka“ znamená akúkoľvek žiadosť Klienta o poskytnutie Služieb, prostredníctvom ktorej si Klient objednáva u Spoločnosti Služby.

Označenia“ znamenajú ochranné známky (národné, európske a medzinárodné), logá, obchodné mená, dizajny alebo slogany Spoločnosti alebo jej spriaznenej osoby bez ohľadu na to, či sú osobitne registrované.

Práva duševného vlastníctva” znamenajú všetky práva, tituly a nároky k všetkým formám duševného vlastníctva, vrátane všetkých autorských práv, práv na dizajn, ochranných známok, obchodných mien, práv na doménové mená, patentov, práv na obchodné tajomstvo, práv týkajúcich sa know-how a všetkých ostatných práv súvisiacich s autorstvom a/alebo vytvorením umeleckého, priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno (e-mailová adresa Užívateľa) a k nemu priradené heslo zvolené a vložené Užívateľom do databázy Webovej stránky pri Registrácii.

Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy Webovej stránky, a to vyplnením povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní Webovej stránky a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy Webovej stránky. Užívateľ je povinný vyplniť údaje pravdivo, úplne a aktuálne, nakoľko v opačnom prípade sa Užívateľ dopustí porušenia týchto VOP, čo môže mať za následok zrušenie Užívateľského účtu Užívateľa.

Služby“ znamenajú  služby koučingu V360coaching® a služby V360coaching® online kurzov, programov a produktov poskytované Spoločnosťou, bližšie špecifikované na Webovej stránke Spoločnosti.

Spoločnosť“ znamená spoločnosť V360coaching, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 52/B, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 646 720, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vl. č.: 151421/B, e-mail: info@v360coaching.com, telefonický kontakt: 0911 076 348 (z dôvodu vyťaženosti Spoločnosti, Spoločnosť uprednostňuje písomnú komunikáciu s Klientmi).

Bankový účet Spoločnosti: SK10 8330 0000 0022 0197 3924

Užívateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá užíva Webovú stránku Spoločnosti a ktorá nesmie poskytovať tretím osobám svoje Prístupové údaje a Užívateľský účet a ktorá je tiež povinná učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu a ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto Prístupových údajov alebo Užívateľského účtu ako aj za škodu takto spôsobenú Spoločnosti alebo tretím osobám a ktorá je v prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia Prístupových údajov a Užívateľského účtu povinná túto skutočnosť oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu. Spoločnosť v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje a užívateľský účet.

Užívateľský účet“ znamená časť Webovej stránky, ktorá je Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov.

Webová stránka“ znamená internetovú stránku prevádzkovanú Spoločnosťou s URL adresou: www.v360coaching.com a všetky jej podstránky.

Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“ znamená zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“ znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluva” znamená zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami, ktorá vznikla v súlade s čl. 3 týchto VOP a zhŕňa všetky zmluvné dojednania dojednané medzi Zmluvnými stranami.

Zmluvná strana“ znamená Spoločnosť a Klienta, spoločne alebo jednotlivo podľa prípadu.

3. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

3.1 Ponuka

Spoločnosť zverejňuje na Webovej stránke informácie o ponúkaných Službách a ich Cene (prípadne o spôsobe určenia Ceny).

3.2 Objednávka

V prípade, ak má Klient záujem o objednanie Služieb, doručí Spoločnosti Objednávku. Klient v Objednávke špecifikuje Služby, ktoré si objednáva a uvedie svoje uvedie svoje fakturačné údaje a e-mail.

3.3 Uzavretie Zmluvy

Spoločnosť zašle Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke, informáciu o potvrdení Objednávky. K uzavretiu Zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností vo vzťahu k príslušným Službám dochádza okamihom potvrdenia Objednávky Spoločnosťou.

3.4 Spotrebiteľ

Klient je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2  písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluva uzatvorená s Klientom – spotrebiteľom je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na ňu zákonné ustanovenia predpisov v oblasti spotrebiteľského práva.

3.5 Podnikateľ

Klient je v postavení podnikateľa v prípade, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak Klient v Objednávke uvedie Spoločnosti IČO, DIČ alebo IČ DPH, bude považovaný za Klienta, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná ako podnikateľ v zmysle tohto odseku VOP.

4. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena

Ceny jednotlivých Služieb, prípadne spôsoby ich určenia, sú uvedené na Webovej stránke pri jednotlivých Službách a tieto sa považujú za aktuálne a platné. Ceny sú konečné, vrátane príslušných daní.

4.2 Faktúra

Dokladom o poskytnutí Služieb je faktúra alebo iný daňový, resp. účtovný doklad, ktorý bude zaslaný Klientovi v elektronickej forme na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4.3 Spôsob úhrady

Klient je oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Cenu. Klient uhrádza Cenu za poskytnutie služieb koučingu V360coaching® a služieb V360coaching® online kurzov, programov a produktov formou bankového prevodu na bankový účet Spoločnosti, prípadne môže využiť možnosť úhrady Ceny cez aplikáciu PayPal, nakoľko Spoločnosť využíva služby PayPal.Me. Klient je povinný zaplatiť Cenu za poskytnutie Služieb do 7 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Za okamih zaplatenia Ceny sa považuje okamih pripísania finančných prostriedkov vo výške Ceny na bankový účet Spoločnosti, resp. účet Spoločnosti v PayPale, podľa vybranej možnosti úhrady.

4.4 Právo na odstúpenie a sankcie za omeškanie

Pokiaľ Klient nezaplatí Cenu riadne a včas, Spoločnosť ma právo odstúpiť od Zmluvy, ako aj uplatniť si voči Klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % denne z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý deň omeškania až do jej úhrady v celosti; ostatné nároky Spoločnosti zostávajú tým nedotknuté.

5. Podmienky poskytnutia služieb

5.1 Lehota poskytnutia koučingu V360coaching® 

Ak v Zmluve nie je výslovne dojednaná lehota poskytovania koučingu V360coaching® a táto ani následne nie je dohodnutá medzi Zmluvnými stranami, Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať koučing V360coaching® v primeraných lehotách určených podľa obsahu a rozsahu koučingu V360coaching®, ako aj subjektívnych okolností na strane Spoločnosti a Klienta (napr. časová dostupnosť).

5.2 Lehota poskytnutia V360coaching® online kurzov, programov a produktov 

V360coaching® online kurzy, programy a produkty budú Klientovi poskytnuté / sprístupnené po úhrade Ceny v zmysle VOP čo najskôr (najneskôr do 2 dní od úhrady Ceny), a to po prihlásení sa do Užívateľského účtu na Webovej stránke Spoločnosti.

5.3 Neposkytnutie Služieb

Klient je oprávnený, v prípade neposkytnutia Služieb podľa ods. 5.1 a 5.2 týchto VOP, a to ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Spoločnosti zo strany Klienta, odstúpiť od Zmluvy. Spoločnosť je povinná po odstúpení Klienta od Zmluvy vrátiť Klientovi už zaplatenú Cenu za Služby, ktoré neboli poskytnuté, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo doručenia odstúpenia Klienta od Zmluvy Spoločnosti, pričom Spoločnosť vráti Cenu rovnakým spôsobom, aký použil Klient pri platbe Ceny Spoločnosti, prípadne inou vhodnou formou. Ak z dôvodu nemožnosti poskytnutia Služieb (najmä kvôli vyššej moci) nie je Spoločnosť schopná poskytnúť Služby Klientovi v lehote určenej týmito VOP, Spoločnosť ponúkne Klientovi náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak Klient neprijme náhradné plnenie ponúkané Spoločnosťou ani neodstúpi od Zmluvy v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia Spoločnosti o nemožnosti poskytnúť Služby, zrušuje sa Zmluva od začiatku a v prípade, ak Klient už uhradil Cenu alebo jej časť, Spoločnosť je povinná vrátiť už uhradenú Cenu alebo jej časť za neposkytnuté Služby v lehote a spôsobom ako je uvedené vyššie v tomto odseku Zmluvy.

5.4 Spôsob poskytnutia Služieb

Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať koučing V360coaching® spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve. Koučing V360coaching® bude poskytovaný buď na diaľku, a to využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickej pošty, telefonicky či prostredníctvom aplikácie Zoom) alebo osobne v rámci osobného stretnutia s Klientom. 

Spoločnosť sa tiež zaväzuje poskytovať V360coaching® online kurzy, programy a produkty spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve. V360coaching® online kurzy, programy a produkty budú poskytované formou ich sprístupnenia na Webovej stránke po prihlásení sa do Užívateľského účtu. Klient získa dlhodobý prístup k zakúpenému V360coaching® online kurzu, programu a produktu na troch (3) zariadeniach. Dlhodobým prístupom sa má na mysli prístup minimálne jeden (1) rok od zakúpenia V360coaching® online kurzu, programu a produktu. Po uplynutí jedného (1) roka zostane Klientovi prístup k zakúpenému V360coaching® online kurzu, programu a produktu, a to po dobu životnosti Webovej stránky Spoločnosti a / alebo životnosti V360coaching® online kurzu, programu a produktu. Od momentu sprístupnenia V360coaching® online kurzov, programov a produktov na Webovej stránke Spoločnosti (v užívateľskej zóne po prihlásení sa do Užívateľského účtu Klienta), nemá Klient právo vrátiť zakúpený V360coaching® online kurz, program a produkt a tiež nemá právo požadovať vrátenie zaplatenej Ceny. Uvedené nemusí platiť v prípade uznanej reklamácie. Sprístupnenie V360coaching® online kurzu, programu a produktu na Webovej stránke Spoločnosti po prihlásení sa do Užívateľského účtu sa považuje za poskytnutie tejto služby. Ak jeden (1) V360coaching® online kurz, program a produkt obsahuje viacero lekcií (t.j. viac videí), tak tieto sa spravidla sprístupňujú všetky naraz na Webovej stránke (v užívateľskej zóne po prihlásení sa do Užívateľského účtu Klienta). V prípade, ak jeden (1) V360coaching® online kurz, program a produkt obsahuje viacero lekcií (t.j. viac videí) a tieto by neboli sprístupnené všetky naraz, tak za úplné poskytnutie tejto služby sa považuje sprístupnenie posledného videa na Webovej stránke (v užívateľskej zóne po prihlásení sa do Užívateľského účtu Klienta).

5.5 Koučing V360coaching®

Spoločnosť poskytuje Klientovi služby koučingu V360coaching® (ďalej len pre tento odsek VOP „Koučing“), pričom Klient berie na vedomie nasledovné skutočností, potvrdzuje ich a súhlasí s nimi:

5.5.1 Koučing je špecifikovaný podľa Medzinárodnej federácie koučov (ICF) ako partnerstvo (definované ako spojenectvo, nie legálne obchodné partnerstvo) medzi koučom (ďalej Spoločnosť, jej konateľ, zamestnanec či pracovník len pre tento odsek VOP ako „Kouč“) a Klientom v kreatívnom, myšlienky podnecujúcom procese, ktorý inšpiruje Klienta v dosahovaní jeho maximálneho osobného a profesionálneho potenciálu. Má za úlohu sprostredkovať tvorbu a rozvoj osobných, profesijných a biznisových cieľov, vytvoriť a aplikovať stratégiu/plán na dosiahnutie týchto cieľov.

5.5.2 Klient je zodpovedný za tvorbu a implementáciu svojej vlastnej telesnej, mentálnej a emocionálnej pohody a blaha, svojich rozhodnutí, volieb, činov a výsledkov vznikajúcich v príčinnej súvislosti a v dôsledku plnenia Zmluvy a interakcií s Koučom. Z tohto dôvodu Klient berie na vedomie, že Kouč nie je a nebude zodpovedný za Klientovo konanie alebo nekonanie, alebo za iné priame alebo nepriame dôsledky služieb Koučingu poskytnutých Koučom. Klient berie na vedomie, že Koučing nie je terapia a nenahrádza terapiu v prípade, že táto je potrebná na prevenciu alebo liečbu mentálnej poruchy alebo choroby. Klient berie na vedomie, že Koučing nie je náhradou odborného poradenstva poskytovaného odborníkmi z oblasti práva, medicíny, financií, biznisu či iných relevantných oblastí. Hoci Kouč môže byť súčasne lekárom, Koučing nepredstavuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nie je hradený zo zdravotného poistenia. Koučing nie je náhradou za návštevy u príslušných lekárskych špecialistov. Kouč môže vyjadriť svoj názor na zdravotný stav Klienta, avšak nevykonáva fyzikálne vyšetrenie ani žiadne laboratórne testy a nie je zodpovedný za Klientovu liečbu a následné kontroly. Klientovi sa odporúča pokračovať vo svojej liečbe a návštevách u svojho lekára.

5.5.3 Klient berie na vedomie, že Koučing je obsiahly proces, ktorý môže zahŕňať rôzne oblasti jeho života, vrátane zamestnania, financií, zdravia, vzťahov, vzdelávania a oddychu. Klient berie na vedomie, že rozhodnutia, ako bude narábať s informáciami a ako zabuduje koučovacie princípy  do týchto oblastí svojho života, je výlučne zodpovednosťou Klienta. Klient berie na vedomie, že Koučing nezahŕňa diagnostiku a liečbu mentálnych porúch, ako sú definované Americkou psychiatrickou asociáciou (Diagnostický a štatistický manuál mentálnych porúch, piate vydanie (DSM-5)) a že Koučing sa nemá používať ako náhrada poradenstva, psychoterapie, psychoanalýzy, starostlivosti o duševné zdravie, liečbu závislostí či iného profesionálneho poradenstva z oblasti práva, medicíny či iných príslušných oblastí. Je výlučne zodpovednosťou Klienta vyhľadať v prípade potreby takúto odbornú pomoc. Ak je Klient aktuálne v starostlivosti odborníka na duševné zdravie, odporúča sa Klientovi čo najskôr tohto odborníka informovať o povahe a rozsahu zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, na ktorom sa Klient a Kouč vzájomne dohodli.

5.5.4 Klient berie na vedomie, že pre potreby zvýšenia účinnosti koučovacieho vzťahu je potrebná úprimná komunikácia, otvorenosť spätnej väzbe, súčinnosť a vytvorenie času a energie na plnohodnotnú účasť na programe. Kouč podporuje Klienta v dosahovaní jeho cieľov, ale Klientov úspech závisí primárne na jeho snahe, motivácii, angažovanosti a schopnosti dotiahnuť veci do konca. Kouč nemôže garantovať a negarantuje, že Klient dosiahne určitý konkrétny cieľ. Klient berie na vedomie, že výsledky sú individuálne a závisia od Klientovho zázemia, snahy, vôle, motivácie a ďalších prídavných faktorov. Kouč v žiadnom prípade nezaručuje, či už vyslovene alebo implicitne, že Klient dosiahne svoje ciele.

5.5.5 Súčasťou Koučingu je aj V360body® a V360yoga™, ktoré zahŕňajú fyzickú aktivitu a telesné cvičenie. Kouč prispôsobí fyzickú aktivitu potrebám Klienta a jeho úrovni trénovanosti. Klient, ktorý si želá zúčastniť sa koučingu V360body® a V360yoga™, berie na vedomie, že každé cvičenie zahŕňa aj riziko osobného zranenia, vrátane zriedkavého rizika vážneho zranenia alebo smrti. Klient deklaruje, že netrpí žiadnym ochorením či zdravotným postihnutím, ktoré zvýšia alebo by mohli zvýšiť bežné riziká spojené s telesným cvičením. Klient deklaruje, že mu nebola zo strany zdravotníckeho pracovníka zakázaná účasť na športovej alebo fyzickej aktivite, ani mu nebola zakázané vykonávať určitú špecifickú fyzickú aktivitu. Ak by sa Klientov zdravotný stav akýmkoľvek spôsobom zmenil (nové ochorenie, zranenie, atď.), musí čo najskôr informovať Kouča. Klient musí informovať Kouča v prípade, že počas cvičenia pociťuje bolesť alebo nepohodlie alebo ak niektoré cviky vníma ako nebezpečné alebo nepríjemne. Kouč nemôže garantovať, že Klient v súvislosti s V360body® a V360yoga™ koučingom neutrpí žiadne zranenie, či už priamo alebo nepriamo, a že jeho trénovanosť sa zlepší ako výsledok účasti na V360body® a V360yoga™ koučingu.

5.5.6 Ak by sa Klient počas trvania Zmluvy dostal do neetických situácií, bude sa o nich diskutovať primeraným a zodpovedných spôsobom. Ak sa ich nepodarí vyriešiť, môže byť poskytovanie služieb Koučingu ukončené odstúpením od Zmluvy (napr. nelegálna aktivita Klienta, konflikt záujmov alebo iné záležitosti odborného etického charakteru).

5.6 V360coaching® online kurzy, programy a produkty

Spoločnosť tiež poskytuje Klientovi vopred nahrané online kurzy, programy a produkty. Niektoré z nich (V360body® a V360yoga™) zahŕňajú aj fyzickú aktivitu a fyzické cvičenie. Vopred nahrané online kurzy, programy a produkty ponúkajú informácie o zdraví, wellness a fitness, sú určené len na vzdelávacie účely a nemali by nahrádzať odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku a/alebo liečbu. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa zdravotného stavu, vždy sa poraďte s lekárom alebo iným príslušným zdravotníckym pracovníkom. Neignorujte, nevyhýbajte sa ani neodkladajte konzultáciu s lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom v dôsledku všeobecných informácií obsiahnutých vo vopred zaznamenaných online kurzoch, programoch a produktoch.

Spoločnosť prostredníctvom vopred nahratých online kurzov, programov a produktov podporuje Klienta pri dosahovaní jeho cieľov v oblasti zdravia, úspech Klienta však závisí predovšetkým od jeho úsilia, motivácie a odhodlania, ako aj od ďalších faktorov, napr. ktoré môžu byť mimo kontroly Klienta, ako sú vrodené stavy, predchádzajúce nehody, už existujúce zdravotné stavy a choroby atď.

Spoločnosť nemôže garantovať a nezaručuje, že Klient dosiahne určitý konkrétny cieľ. Klient berie na vedomie, že výsledky sú individuálne a závisia od úsilia, vôle a motivácie Klienta.

Pokiaľ ide o V360coaching® online kurzy, programy a produkty zahŕňajúce fyzickú aktivitu, Klient berie na vedomie, že každé cvičenie zahŕňa aj riziko osobného zranenia, vrátane zriedkavého rizika vážneho zranenia alebo smrti, a preto Klient zváži svoj zdravotný stav a dôkladne si premyslí, či si má kúpiť V360coaching® online kurzy, programy a produkty.

5.7 Vylepšenie V360coaching® online kurzov, programov a produktov

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu jednostranne, bez predchádzajúcej dohody s Klientom, vylepšiť V360coaching® online kurzy, programy a produkty resp. nahradiť ich novšou verziou, ak táto bude dostupná.

5.8 Zákaz akéhokoľvek šírenia V360coaching® online kurzov, programov a produktov

Klient berie na vedomie, že zakúpením V360coaching® online kurzov, programov a produktov (ďalej len pre tento odsek VOP ako „Online kurzy, programy a produkty“) sa Klient nestáva vlastníkom licencie k zakúpeným Online kurzom, programom a produktom a že jediným a výhradným majiteľom licencie k Online kurzom, programom a produktom je Spoločnosť, s čím Klient výslovne a bezvýhradne súhlasí. Klient nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny Online kurzov, programov a produktov, sprístupňovať Online kurzy, programy a produkty iným osobám, verejnosti ako ani iným spôsobom šíriť Online kurzy, programy a produkty tretím osobám a verejnosti (t.j. zakúpené Online kurzy, programy a produkty slúžia Klientovi len na osobné účely – pozretie videa).

6. Zodpovednosť za vady a reklamácie

6.1 Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, podmienky a postup pri riešení reklamácií.

6.2 Uplatnenie zodpovednosti za vady

Klient má právo na uplatnenie zodpovednosti Spoločnosti za vadu Služieb, a to v prípade, ak Služby neboli poskytnuté riadne a včas v súlade so Zmluvou. Práva zo zodpovednosti je Klient povinný si uplatniť bez zbytočného dokladu, a to najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od ich vzniku. Práva zo zodpovednosti za vadu Služieb, a teda reklamácie, sa uplatňujú u Spoločnosti na jej kontaktných údajoch v zmysle týchto VOP.

6.3 Reklamačné konanie

Reklamačné konanie sa začína dňom doručenia oznámenia Klienta o uplatnení reklamácie Spoločnosti, v ktorom Klient pravdivo uvedie informácie o vadách, najmä presne popíše dôvody, pre ktoré neboli Služby poskytnuté riadne a včas. V prípade existencie vady Služby, má Klient právo:

6.3.1 na primeranú zľavu z Ceny za obdobie, počas ktorého vada Služby trvá alebo

6.3.2 na opätovné poskytnutie rovnakej Služby alebo

6.3.3 na poskytnutie inej ekvivalentnej Služby, ak Spoločnosť danú možnosť vopred potvrdí ako realizovateľnú alebo

6.3.4 odstúpiť od Zmluvy alebo

6.3.5 sa so Spoločnosťou dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie.

6.4 Určenie spôsobu vybavenia reklamácie

Spoločnosť je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákazník je oprávnený na voľbu spôsobu vybavenia reklamácie podľa podmienok uvedených v ods. 6.3.1 až 6.3.5 VOP iba v prípade, ak je spotrebiteľom, pričom ak tak neučiní pri uplatnení reklamácie, je voľbu spôsobu vybavenia reklamácie oprávnená určiť Spoločnosť podľa svojho uváženia. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vyplatením primeranej zľavy z Ceny, dohodnutím sa na opätovnom poskytnutí Služby alebo poskytnutí inej ekvivalentnej Služby, odstúpením od Zmluvy, uzavretím dohody o inom spôsobe vybavenia reklamácie alebo jej odôvodnené zamietnutie. Spoločnosť o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to zaslaním na e-mailovú adresu Klienta.

6.5 Potvrdenie o uplatnení a vybavení reklamácie

Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, Spoločnosť doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Klientovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O výsledku vybavenia reklamácie bude Spoločnosť informovať Klienta bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy

7.1 Lehota na odstúpenie

Klient, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (tzv. spotrebiteľské odstúpenie od Zmluvy), a to bez udania dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Toto právo môže využiť len Klient – spotrebiteľ (!). Spoločnosť týmto poučuje Klienta, že poskytovanie Služieb zväčša začína plynúť ihneď po uzavretí Zmluvy, t.j. ešte pred uplynutím vyššie uvedenej štrnásť (14) dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, s čím Klient výslovné a bez výhrad súhlasí. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Služieb začalo s jeho výslovným súhlasom a tento bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služieb, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služieb.

7.2 Odstúpenie

Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu v listinnej forme na adresu Spoločnosti alebo písomne na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný TU. Lehota na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o odstúpení od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od Zmluvy, najmä identifikáciu Klienta.

7.3 Vrátenie Ceny alebo jej časti

Spoločnosť v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Zmluvy vráti Klientovi všetky ním prijaté platby po odpočítaní Ceny už poskytnutých Služieb za dobu trvania Zmluvy (Klient má povinnosť uhradiť Cenu za už poskytnuté Služby), t.j. do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Spoločnosť vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Klient použil pri svojej platbe, prípadne iným vhodným spôsobom.

7.4 Nemožnosť odstúpenia od Zmluvy

Klient berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1  Právo na ARS

Klient – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť na jej kontaktné údaje uvedené v týchto VOP so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho spotrebiteľské práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej odoslania, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

8.2 Subjekt ARS

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého znenie je TU.

8.3 Návrh na začatie ARS

Návrh môže Klient podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Klient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na tejto adrese TU.

8.4 Podmienky

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Klientom – spotrebiteľom a Spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, ktorá je uzatvorená na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od Klienta – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR  s DPH.

8.5 Právomoc súdov

Okrem alternatívneho riešenia sporov má Klient – spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

9. Zánik Zmluvy

9.1 Zánik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:

9.1.1 uplynutím doby trvania Zmluvy, ak bola uzavretá na dobu určitú;

9.1.2 výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany v prípade Zmluvy dojednanej na dobu neurčitú;

9.1.3 odstúpením Klienta od Zmluvy bez udania dôvodu podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (tzv. spotrebiteľské odstúpenie od Zmluvy);

9.1.4 odstúpením od Zmluvy zo strany ktorejkoľvek Zmluvnej strany z dôvodov uvedených v Zmluve alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch;

9.1.5 dohodou Zmluvných strán;

9.1.6 iným spôsobom stanoveným v týchto VOP a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

9.2 Výpoveď Zmluvy

Jednostrannou písomnou výpoveďou môže byť Zmluva na dobu neurčitú ukončená zo strany oboch Zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom Zmluva zanikne uplynutím výpovednej lehoty jedného (1) mesiaca po doručení výpovedi druhej Zmluvnej strane.

9.3 Odstúpenie Spoločnosti od Zmluvy

Spoločnosť je oprávnená od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade:

9.3.1 ak je Klient v omeškaní s platením Ceny alebo inej splatnej pohľadávky o viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní;

9.3.2 ak Klient poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa týchto VOP a k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej Klientovi zo strany Spoločnosti;

9.3.3 v prípade, ak sa preukáže, že ktorékoľvek vyhlásenie alebo informácia poskytnuté Klientom, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy, sú nepravdivé alebo neúplné;

9.3.4 v inom prípade uvedenom v týchto VOP.

9.4 Odstúpenie Klienta od Zmluvy

Klient je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade:

9.4.1 ak Spoločnosť neposkytne Služby podľa ods. 5.1 a 5.2 tejto Zmluvy;

9.4.2 ak Spoločnosť poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa týchto VOP a k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej Spoločnosti zo strany Klienta;

9.4.3 v inom prípade uvedenom v týchto VOP.

9.5 Účinky odstúpenia

V prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou doručením tohto odstúpenia druhej Zmluvnej strane sa Zmluva v celom rozsahu ruší.

9.6 Pretrvávajúce ustanovenia po zániku Zmluvy

Všetky ustanovenia, ktorých povaha to pripúšťa, zostanú zachované aj po zániku Zmluvy (napr. o ochrane duševného vlastníctva Spoločnosti, mlčanlivosti a pod.).

10. Duševné vlastníctvo

10.1 Zachovanie práv

Všetky Práva duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb a/alebo iných materiálov Spoločnosti, vrátane metodológie, dizajnov, ponúk, procesov, postupov, plánov, šablón, skrípt, príkazov, ako aj všetkého audiovizuálneho obsahu; a akékoľvek ďalšie materiály vrátane materiálov týkajúcich sa konzultačných a poradenských služieb, ako aj know-how Spoločnosti, sú po celý čas výlučným vlastníctvom a majetkom Spoločnosti alebo jej spriaznených osôb, prípadne jej dodávateľov. Tieto Práva duševného vlastníctva sa na Klienta za žiadnych okolností nepostupujú, neprevádzajú, ani neprechádzajú, pričom akékoľvek Práva duševného vlastníctva sa Klientovi udeľujú iba v rozsahu užívacích práv tak, aby bol Klient oprávnený prijímať Služby v zmysle týchto VOP. V prípade, že Spoločnosť vykoná na návrh Klienta akékoľvek zmeny týkajúce sa nových vlastností, funkčnosti alebo výkonnosti Služieb a Spoločnosť takéto zmeny zapracuje, je Spoločnosť oprávnená takéto zmenené Služby, prípadne vykonané zmeny, ďalej využívať vo svojej podnikateľskej činnosti, ponúkať iným klientom a využívať akýmkoľvek iným spôsobom, a to bez akýchkoľvek obmedzení, či dodatočných nárokov Klienta. Ak to bude potrebné, Klient je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby pre naplnenie vyššie uvedeného udelili Spoločnosti všetky súhlasy, povolenia, práva a licencie. Klient je priamo zodpovedný za akékoľvek porušenie Práva duševného vlastníctva Spoločnosti, a to akoukoľvek osobou, ktorej povolil prístup k Službám alebo ich výsledkom.

10.2 Označenia Spoločnosti

Spoločnosť a/alebo spriaznené osoby sú držiteľmi majetkových práv k Označeniam Spoločnosti. Klient nebude preto z tohto dôvodu priamo alebo nepriamo napádať a/alebo spochybňovať majetkové a iné práva Spoločnosti alebo spriaznených osôb k Označeniam Spoločnosti. Klient a ani žiadna jeho spriaznená osoba nepoužije, nezaregistruje alebo sa nepokúsi zaregistrovať akékoľvek obchodné meno, ochrannú známku, označenie, dizajn alebo doménové meno, ktoré v celku, alebo čiastočne zahŕňa Označenie Spoločnosti alebo môže vyvolať riziko zámeny s akýmkoľvek Označením Spoločnosti, najmä slovné spojenie „V360coaching“.

10.3 Oznámenie

Klient bezodkladne oznámi Spoločnosti akékoľvek podozrenie alebo skutočné či hroziace porušenie práv k Označeniam Spoločnosti alebo iných Práv duševného vlastníctva Spoločnosti.

10.4 Záznamy

Klient berie na vedomie, že nie je oprávnený vyhotovovať akékoľvek obrazové, zvukové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy z priebehu poskytovania Služieb, a to bez ohľadu na to, či zachytávajú/nezachytávajú podobizeň a/alebo iné prejavy osobnej povahy Kouča či tretích osôb.

11. Zodpovednosť Spoločnosti

11.1 S výnimkou výslovne uvedenou v Objednávke a týchto VOP, Spoločnosť neposkytuje žiadne iné záruky, práva a/alebo nároky vo vzťahu k Službám alebo iným podmienkam Zmluvy a týmto vylučuje akékoľvek iné záruky, práva a/alebo nároky Klienta či tretích osôb, ktoré sú či už výslovné, predpokladané alebo zákonné. Avšak ak sú záruky, práva a/alebo nároky podľa zákona kogentné, budú vykonané v súlade s takýmto zákonom, postupmi a obmedzeniami výslovne uvedenými takýmto zákonom.

11.2 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti Spoločnosti podľa Zmluvy sú nezávislé od akýchkoľvek dohôd a použijú sa v najširšom rozsahu povolenom aplikovateľným právom. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti Spoločnosti, ktoré nie sú v súlade so zákonom, sa budú posudzovať tak, že záruky a zodpovednosti budú Spoločnosťou poskytnuté v minimálnom rozsahu povolenom zákonom.

11.3 Limitácia náhrady škody

Maximálna zodpovednosť Spoločnosti za škodu v zmysle Zmluvy, bez ohľadu na právny základ zodpovednosti za škodu, či už zmluvný alebo zákonný, spoločne nepresiahne celkovú výšku Ceny zaplatenej Klientom Spoločnosti do dňa vzniku škody. Tento odsek VOP sa aplikuje iba na Zmluvy uzavreté s Klientom, ktorý nie je spotrebiteľ.

12. Mlčanlivosť

12.1 Mlčanlivosť

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách druhej Zmluvnej strany a neprezradiť alebo nepoužiť takéto Dôverné informácie.

Za Dôverné informácie sa považujú aj osobné údaje Klienta v zmysle GDPR, tiež informácie o spôsobe platby, číslo kreditnej karty a pod., ktoré Klient poskytol/poskytne Spoločnosti za účelom objednania si Služieb. Mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa predchádzajúcej vety je povinná zachovávať nielen Spoločnosť, zamestnanec Spoločnosti, ale aj akákoľvek tretia osoba, ktorá má k týmto Dôverným informáciám Klienta prístup.

12.2 Zverejnenie

Odsekom 12.1 týchto VOP nie je dotknuté zverejnenie alebo iné použitie informácií v prípade, ak

(a) zverejnenie alebo iné použitie informácií je požadované zákonom, orgánom verejnej alebo súdnej moci, alebo je nevyhnutné s ohľadom na plnenie Zmluvy;

(b) sa informácie poskytujú odborným poradcom na báze „potrebné vedieť“, a za predpokladu záväzku takýchto profesionálnych poradcov dodržiavať ustanovenia tohto článku VOP;

(c) takéto informácie sa stanú verejne známe alebo dostupné inak ako v dôsledku porušenia povinností stanovených v týchto VOP;

(d) vznikli z vlastnej činnosti prijímajúcej Zmluvnej strany,

(e) poskytujúca Zmluvná strana poskytla predchádzajúci písomný súhlas so zverejnením alebo iným použitím informácií;

(f) takéto informácie sa poskytujú fyzickým alebo právnickým osobám, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti.

V akomkoľvek spore týkajúcom sa aplikácie týchto výnimiek bude dôkazné bremeno na prijímajúcej Zmluvnej strane, pričom takýto dôkaz musí byť jasný a presvedčivý. Akékoľvek technické, finančné a obchodné informácie Spoločnosti v akejkoľvek forme, sa budú považovať za Dôverné informácie Spoločnosti.

12.3 Trvanie

Každá Zmluvná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku VOP počas trvania Zmluvy a po dobu 3 rokov nasledujúcich po ukončení Zmluvy, avšak za predpokladu, že to vyplýva z povahy jednotlivých Dôverných informácií (najmä, nie však výlučne, obchodné tajomstvo, ochrana osobných údajov v zmysle GDPR), prijímajúca Zmluvná strana je povinná aj dlhšie zachovávať mlčanlivosť o tých Dôverných informáciách.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Vyššia moc

V prípade, ak k omeškaniu plnenia povinností a záväzkov Spoločnosti dôjde v dôsledku vyššej moci, Zmluvné strany sa dohodli, že o dobu trvania vyššej moci sa predlžujú príslušné lehoty v zmysle Zmluvy. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov, výpadok elektrickej energie, obmedzenia alebo zastavenia dodávok dodávateľov Spoločnosti a pod.

13.2 Doručovanie

Pokiaľ z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto VOP výslovne nevyplýva niečo iné, doručujú si Zmluvné strany písomnosti osobne, e-mailom, poštou, alebo iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom), pričom tieto sa považujú za doručené v momente, kedy sa dostali do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany. V prípade právnych úkonov Zmluvných strán, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zánik tejto Zmluvy, prípadne pri ktorých je to výslovne uvedené v týchto VOP, sa tieto doručujú iba ako listinné zásielky, a to osobne alebo prostredníctvom pošty, či kuriéra. Pre odstránenie pochybností platí, že písomnosť sa dostane do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany aj vtedy, ak:

13.2.1 si ju druhá Zmluvná strana neprevzala, nakoľko nebola zastihnutá na adrese doručovania, pričom písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú na druhý deň po tom, čo bola daná písomnosť doručená na dané obvyklé miesto doručovania;

13.2.2 sa písomnosť nepodarilo doručiť poštou na adresu adresáta, pričom za doručenú sa v takomto prípade považuje písomnosť v deň, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná (napr. s poznámkou „adresát neznámy“);

13.2.3 nie je doručenie úspešné pre akúkoľvek inú prekážku, ktorú nezapríčinila doručujúca Zmluvná strana, pričom za doručenú sa v takomto prípade považuje písomnosť v deň, kedy doručujúca Zmluvná strana zistila danú prekážku potom, čo sa pokúsila o doručenie;

13.2.4 Zmluvná strana, ktorej sa písomnosť doručuje, odmieta prevziať túto písomnosť, pričom dôsledky inak súvisiace s doručením nastávajú v deň odmietnutia prevzatia písomnosti,

13.2.5 ide o elektronické doručovanie, pričom písomnosť sa považuje za doručenú na druhý deň po jej odoslaní na e-mailovú adresu Zmluvnej strany.

V prípade zmeny adresy alebo akéhokoľvek iného kontaktného údaju je príslušná Zmluvná strana povinná písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť túto zmenu druhej Zmluvnej strane.

13.3 Rozhodné právo

Vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by určovali ako rozhodné právo iné právo, než je právo Slovenskej republiky.

13.4 Právomoc súdov

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, vyrieši s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky.

13.5 Oddeliteľnosť

V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatným a/alebo neúčinným, nebude mať táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť žiadny vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení, pokiaľ platné právne predpisy nestanovia inak. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné a/alebo neúčinné ustanovenia nahradia ustanovením novým, ktoré svojím významom a povahou najviac zodpovedá pôvodnému ustanoveniu.

13.6 Autorský obsah

Informácie, text, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a iný obsah týkajúci sa Webovej stránky patrí Spoločnosti, resp. jej spriazneným osobám a dodávateľom, a títo sú oprávnení vykonávať k nim Práva duševného vlastníctva, majetkové práva či poskytovať súhlas na ich používanie. Klient je oprávnený používať predmetný obsah len pre vlastné, nekomerčné účely (interné operácie). Akékoľvek iné použitie, najmä jeho ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe, či vyťažovanie je bez súhlasu Spoločnosti zakázané.

13.7 Úprava Webovej stránky a ukončenie prevádzky Webovej stránky

Spoločnosť si vyhradzuje právo úpravy Webovej stránky, prípadne aj prerušenia chodu Webovej stránky za účelom jej úpravy. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo ukončiť prevádzku Webovej stránky.

13.8 Vyhlásenia, svedectvá, fotografie a komentáre Klientov súvisiace poskytovanými Službami

Na Webovej stránke ako aj v reklamných materiáloch Spoločnosti môžu byť uvedené vyhlásenia, svedectvá, fotografie Klientov, ako aj výsledky, ktoré títo Klienti dosiahli a komentáre Klientov poukazujúce na charakter a kvalitu Služieb poskytovaných Spoločnosťou. Zverejnenie vyhlásení, svedectiev, fotografií Klientov, ako aj výsledkov, ktoré Klienti dosiahli a komentárov Klientov, bolo vopred Klientami odsúhlasené. Tieto vyhlásenia, svedectvá, fotografie Klientov, výsledky, ktoré Klienti dosiahli a komentáre Klientov nie sú zárukou, že súčasní alebo budúci Klienti dosiahnu rovnaké alebo podobné výsledky.

13.9 Aktualizácia VOP

Tieto VOP boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi, sú informatívneho charakteru, ich znenie môže Spoločnosť jednostranne meniť a dopĺňať v súlade s platnou legislatívou. Používaním Webovej stránky Spoločnosti Klient vyjadruje súhlas s upravenými a aktualizovanými VOP. Je povinnosťou Klienta sledovať znenie VOP, aby si bol vedomý ich úprav a aktualizácii.

V prípade, ak by v čase realizácie Zmluvy/Objednávky právna úprava poskytovala Klientovi viac práv ako tieto VOP, platí bez ďalšieho platná právna úprava.

13.10 Súhlas s VOP

Klient uzatvorením Zmluvy/Objednávky výslovne prejavuje svoju vôľu a vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu a bez výhrad oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich bez výhrady dodržiavať.

13.11 Platnosť a účinnosť VOP

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke Spoločnosti a vo vzťahu ku Klientovi sú účinné dňom uzatvorenia Zmluvy.

 

Posledná aktualizácia 30.11.2023