Podmienky užívania webstránky

Načítaním a ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete súhlas s týmito podmienkami užívania webovej stránky a beriete na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená  vymáhať akékoľvek povinnosti a záväzky v zmysle týchto Podmienok. V prípade, ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, prosím, upustite od ďalšieho užívania webovej stránky a ukončite jej návštevu.

1. Definície

Nižšie uvedené pojmy majú význam definovaný nasledovne:

Duševné vlastníctvo” znamenajú všetky práva, tituly a nároky k všetkým formám duševného vlastníctva, vrátane všetkých autorských práv, práv na dizajn, ochranných známok, obchodných mien, práv na doménové mená, patentov, práv na obchodné tajomstvo, práv sui generis, práv týkajúcich sa know-how a všetkých ostatných práv súvisiacich s autorstvom a/alebo vytvorením umeleckého, priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

Spoločnosť“ znamená spoločnosť V360coaching, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 52/B, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 646 720, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 151421/B, e-mail: info@v360coaching.com

Užívateľ“ znamená fyzickú osobu, ktorá navštívila Webovú stránku a ďalej prehliada jej obsah.

Obsah“ znamená akýkoľvek text, súbor, grafiku, média, údaje, dáta, informácie a akýkoľvek iný obsah Webovej stránky.

Podmienky“ znamenajú tieto podmienky užívania Webovej stránky vypracované Spoločnosťou.

Webová stránka“ znamená internetovú stránku prevádzkovanú Spoločnosťou s URL adresou: www.v360coaching.com a všetky jej podstránky.

2. Užívanie webovej stránky

2.1 Pravidlá užívania Webovej stránky

Počas návštevy Webovej stránky má Užívateľ nevýhradné a neprevoditeľné právo na prístup k Webovej stránke a využívanie jej príslušných funkcionalít pre svoje interné operácie. Na prístup a prehliadanie Webovej stránky je potrebné, aby mal Užívateľ kompatibilný hardvér, softvér a prístup na internet. Používanie Webovej stránky sa musí riadiť pravidlami stanovenými v týchto Podmienkach, pričom je potrebné dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj prípadné ďalšie podmienky stanovené pokynmi Spoločnosti; akékoľvek iné použitie Webovej stránky má za následok podstatné porušenie povinnosti Užívateľa a vznik jeho zodpovednosti.

2.2 Obsah

Užívatelia nemôžu vložiť, sprístupniť či nahrať (uploadnuť) na Webovú stránku a/alebo iným spôsobom umožniť, aby sa na Webovej stránke nachádzal Obsah:

V prípade, že si Užívateľ nie je istý, či Obsah spadá pod vyššie uvedené obmedzenia, je povinný si vopred vyžiadať od Spoločnosti vyjadrenie o povahe Obsahu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Obsah vložený, sprístupnený alebo nahratý (uploadnutý) Užívateľom alebo na základe pokynu Užívateľa a nie je povinná monitorovať Obsah, ani kontrolovať, interpretovať, overovať alebo schvaľovať Obsah; z tohto dôvodu nie je ani zodpovedná za správnosť, pravdivosť, presnosť, aktuálnosť, úplnosť, vhodnosť Obsahu, dodržiavanie autorských práv alebo iný právny súlad akéhokoľvek takéhoto Obsahu. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol držiteľom všetkých majetkových a dispozičných práv, ako aj akýchkoľvek súhlasov, licencií, povolení alebo iných podobných práv k Obsahu. Užívateľ nesie výhradnú zodpovednosť za všetky práva a/alebo nároky tretích osôb týkajúce sa Obsahu, pričom ak Spoločnosť zistí akýkoľvek nesúlad Obsahu s týmto odsekom Podmienok, je oprávnený ho okamžite a natrvalo odstrániť.

2.3 Obmedzenia

Užívateľ nebude (ani nedovolí žiadnemu inému užívateľovi alebo inej tretej osobe):

2.4 Súčinnosť

Užívateľ je povinný zabezpečiť a poskytnúť Spoločnosti všetku požadovanú súčinnosť vrátane povinnosti

2.5 Vyhlásenia o Webovej stránke

Webová stránka, prístup na Webovú stránku a používanie Webovej stránky sú poskytované a sprístupnené Užívateľovi „tak, ako sú“ (as available), a preto Spoločnosť NEZARUČUJE, že Webová stránka bude

2.6 S VÝNIMKOU PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH, SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VO VZŤAHU K WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO INÝM PODMIENKAM A TÝMTO VYLUČUJE AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, KTORÉ SÚ ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TITULU UŽÍVANIA, NEPORUŠOVANIA PRÁV A PLNENIA POVINNOSTÍ, KVALITY, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. AK SÚ PRÁVA ALEBO NÁHRADY PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TAKÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

2.7 SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA SKUTOČNÚ ŠKODU, UŠLÝ ZISK, UJMU, STRATU ALEBO POŠKODENIE, NEPRESNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ A DÁT, VYNALOŽENIE NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB, ALEBO AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, VÝSLOVNÉ ALEBO NEVÝSLOVNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE  NEDBANLIVOSTI ALEBO OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI), A TO ANI V PRÍPADE, ŽE MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD BOLA OZNÁMENÁ, PRÍPADNE PREDVÍDATEĽNÁ.

2.8 OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SÚ NEZÁVISLÉ OD AKÝCHKOĽVEK DOHÔD A POUŽIJÚ SA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM APLIKOVATEĽNÝM PRÁVOM. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE SO ZÁKONOM, SA BUDÚ POSUDZOVAŤ TAK, ŽE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI BUDÚ SPOLOČNOSŤOU POSKYTNUTÉ V MINIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. AK PRÁVO ALEBO NÁHRADA SÚ PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

2.9 Autorský obsah

Informácie, text, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a iný Obsah týkajúci sa Webovej stránky patrí Spoločnosti, resp. jej spriazneným osobám a dodávateľom (sú ich Duševným vlastníctvom), a títo sú oprávnení vykonávať k nim práva Duševného vlastníctva, majetkové práva či poskytovať súhlas na ich používanie. Užívateľ a tretie osoby sú oprávnené používať predmetný Obsah len pre vlastné, nekomerčné účely (interné operácie). Akékoľvek iné použitie, najmä jeho ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe, či vyťažovanie je bez súhlasu Spoločnosti zakázané.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Vyššia moc

Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Spoločnosti a/alebo Užívateľa, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov, výpadok elektrickej energie, obmedzenia alebo zastavenia dodávok dodávateľov Spoločnosti a pod.

3.2 Rozhodné právo

Vzájomné vzťahy medzi Užívateľom a Spoločnosťou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom týmto sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by určovali ako rozhodné právo iné právo, než je právo Slovenskej republiky.

3.3 Právomoc súdov

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Užívateľom a Spoločnosťou, vyrieši s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky.

3.4 Oddeliteľnosť

V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným a/alebo neúčinným, nebude mať táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť žiadny vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení, pokiaľ platné právne predpisy nestanovia inak. Neplatné a/alebo neúčinné ustanovenia sa nahradia ustanovením novým, ktoré svojím významom a povahou najviac zodpovedá pôvodnému ustanoveniu.