Disclaimer

Koučing je definovaný podľa Medzinárodnej federácie koučov (ICF) ako partnerstvo (definované ako spojenectvo, nie legálne obchodné partnerstvo) medzi Koučom a Klientom v kreatívnom, myšlienky podnecujúcom procese, ktorý inšpiruje Klienta v dosahovaní jeho maximálneho osobného a profesionálneho potenciálu. Má za úlohu sprostredkovať tvorbu a rozvoj osobných, profesijných a biznisových cieľov, vytvoriť a aplikovať stratégiu/plán na dosiahnutie týchto cieľov.

Klient je zodpovedný za tvorbu a implementáciu svojej vlastnej telesnej, mentálnej a emocionálnej pohody a blaha, svojich rozhodnutí, volieb, činov a výsledkov vznikajúcich v príčinnej súvislosti a v dôsledku koučovacieho vzťahu a interakcií s Koučom. Z tohto dôvodu Klient berie na vedomie, že Kouč nie je a nebude zodpovedný za Klientovo konanie alebo nekonanie, alebo za iné priame alebo nepriame dôsledky služieb poskytnutých Koučom. Klient berie na vedomie, že koučing nie je terapia a nenahrádza terapiu v prípade, že táto je potrebná na prevenciu alebo liečbu mentálnej poruchy alebo choroby. Klient berie na vedomie, že koučing nie je náhradou odborného poradenstva poskytovaného odborníkmi z oblasti práva, medicíny, financií, biznisu či iných relevantných oblastí.

Hoci Kouč môže byť súčasne lekárom, Koučing nepredstavuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nie je hradený zo zdravotného poistenia. Koučing nie je náhradou za návštevy u príslušných lekárskych špecialistov. Kouč môže vyjadriť svoj názor na zdravotný stav Klienta, avšak nevykonáva fyzikálne vyšetrenie ani žiadne laboratórne testy a nie je zodpovedný za Klientovu liečbu a následné kontroly. Klientovi sa odporúča pokračovať vo svojej liečbe a návštevách u svojho lekára.

Klient berie na vedomie, že koučing je obsiahly proces, ktorý môže zahŕňať rôzne oblasti jeho života, vrátane zamestnania, financií, zdravia, vzťahov, vzdelávania a oddychu. Klient berie na vedomie, že rozhodnutia, ako bude narábať s informáciami, ako zabuduje koučovacie princípy a rozhodnutia do týchto oblastí svojho života, je výlučne zodpovednosťou Klienta.

Klient berie na vedomie, že koučing nezahŕňa diagnostiku a liečbu mentálnych porúch, ako sú definované Americkou psychiatrickou asociáciou (Diagnostický a štatistický manuál mentálnych porúch, piate vydanie (DSM-5)) a že koučing sa nemá používať ako náhrada poradenstva, psychoterapie, psychoanalýzy, starostlivosti o duševné zdravie, liečbu závislostí či iného profesionálneho poradenstva z oblasti práva, medicíny či iných príslušných oblastí. Je výlučne zodpovednosťou Klienta vyhľadať v prípade potreby takúto odbornú pomoc. Ak je Klient aktuálne v starostlivosti odborníka na duševné zdravie, odporúča sa Klientovi čo najskôr tohto odborníka informovať o povahe a rozsahu koučovacieho vzťahu, na ktorom sa Klient a Kouč vzájomne dohodli.

Klient berie na vedomie, že za účelom zvýšenia účinnosti koučovacieho vzťahu je potrebná úprimná komunikácia, otvorenosť spätnej väzbe, súčinnosť a vytvorenie času a energie na plnohodnotnú účasť na programe. Kouč podporuje Klienta v dosahovaní jeho cieľov, ale Klientov úspech závisí primárne na jeho snahe, motivácii, angažovanosti a schopnosti dotiahnuť veci do konca. Kouč nemôže garantovať a negarantuje, že Klient dosiahne určitý konkrétny cieľ. Klient berie na vedomie, že výsledky sú individuálne a závisia od Klientovho zázemia, snahy, vôle, motivácie a ďalších prídavných faktorov. Kouč v žiadnom prípade nezaručuje, či už vyslovene alebo implicitne, že Klient dosiahne svoje ciele.

Súčasťou V360coachingu® je aj V360body® a V360yoga®, ktoré zahŕňajú fyzickú aktivitu a telesné cvičenie. Kouč prispôsobí fyzickú aktivitu potrebám Klienta a jeho úrovni trénovanosti. Klient, ktorý si želá zúčastniť sa V360body® a V360yoga®, berie na vedomie, že každé cvičenie zahŕňa aj riziko osobného zranenia, vrátane zriedkavého rizika vážneho zranenia alebo smrti. Klient vyhlasuje, že netrpí žiadnym ochorením či zdravotným postihnutím, ktoré zvýšia alebo by mohli zvýšiť bežné riziká spojené s telesným cvičením. Klient vyhlasuje, že mu nebola zo strany zdravotníckeho pracovníka zakázaná účasť na športovej alebo fyzickej aktivite, ani mu nebolo zakázané vykonávať určitú špecifickú fyzickú aktivitu. Ak by sa Klientov zdravotný stav akýmkoľvek spôsobom zmenil (nové ochorenie, zranenie, atď.), musí čo najskôr informovať Kouča. Klient musí informovať Kouča v prípade, že počas cvičenia pociťuje bolesť alebo nepohodlie alebo ak niektoré cviky vníma ako nebezpečné alebo nepríjemné. Kouč nemôže garantovať, že Klient v súvislosti s V360body® a V360yoga® neutrpí žiadne zranenie, či už priamo alebo nepriamo, a že jeho trénovanosť sa merateľne zlepší ako výsledok účasti na V360body® a V360yoga®.

Ak by sa Klient počas koučovacieho vzťahu dostal do neetických situácií, bude sa o nich diskutovať primeraným a zodpovedných spôsobom. Ak sa ich nepodarí vyriešiť, môže byť koučovací vzťah zo strany Kouča ukončený (napr. nelegálna aktivita Klienta, konflikt záujmov alebo iné záležitosti súvisiace s profesionálnou etikou).